Dự án bất động sản theo khu vực

[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02E Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02D Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02C Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02B Cienco 5 Thanh Hà  đang giao dịch ngày 21/05/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH02A Cienco 5 Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2019
Ưu điểm của B2.1 HH02 Thanh Hà Cienco 5
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03F Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/10/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03D Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03E Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2019
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_1ABC Thanh Hà ngày 23/04/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà B ngày 03/10/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2019
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 21/05/2019
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 15/3/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 15/3/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 15/3/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/3/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/3/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/3/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/3/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/3/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/3/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 3/3/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 3/3/2018
[ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 3/3/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 3/3/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 3/3/2018
[ B1.3] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 3/3/2018
 [ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/02/2018
 [ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/02/2018
 [ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/02/2018
 [ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/02/2018
 [ B1.3] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/02/2018
 [ B1.3] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 26/02/2018
 [ B1.3] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/04/2018
 [ B1.3] Danh sách căn hộ HH03ABC Thanh Hà đang giao dịch ngày 03/10/2018
 [ B2.1] Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 22/02/2018
 [ B2.1] Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 22/02/2018
 [ B2.1] Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 22/02/2018
Cập nhật giá bán chung cư B1.4 - HH02_2ABC Thanh Hà ngày 03/10/2018
 [ B2.1]   Danh sách căn hộ HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/02/2018
 [ B2.1]   Danh sách căn hộ HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/02/2018
 [ B2.1]   Danh sách căn hộ HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/02/2018
Chung cư B2.1-HH03 Thanh Hà
Mở bán căn hộ liền kề Hoàng Mai Nghệ An
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/02/2018
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/02/2018
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 08/02/2018
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 15/01/2018
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 15/01/2018
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 15/01/2018
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 15/01/2018
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 15/01/2018
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 15/01/2018
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà A ngày 03/10/2018
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 06/12/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 16/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 16/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 16/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 14/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 14/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 14/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 10/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 10/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 09/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 09/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 6/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 6/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 6/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 04/10/2017
Chung cư B1.3 - HH03 Thanh Hà
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cho thuê kho bãi tại khu đô thị Thanh Hà Hà Đông
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 06/07/2017