Dự án bất động sản theo khu vực

Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/12/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/12/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 13/12/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 13/12/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 13/12/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 13/12/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 13/12/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 13/12/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 13/12/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 13/12/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 19/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 06/12/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 16/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 16/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 16/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 16/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 14/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 14/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 14/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 14/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 12/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 10/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 10/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 10/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 09/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 09/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 6/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 6/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 6/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03B Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03C Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017
Căn hộ B1.3 - HH03A Thanh Hà đang giao dịch ngày 5/10/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 04/10/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 04/10/2017
Chung cư B1.3 - HH03 Thanh Hà
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 29/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 22/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 15/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 08/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 06/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 05/09/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 28/08/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 24/08/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 21/08/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 10/08/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 31/07/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 27/07/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 21/07/2017
Cho thuê kho bãi tại khu đô thị Thanh Hà Hà Đông
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 19/07/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 11/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 06/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 06/07/2017
Bàn giao trực tiếp căn hộ khách sạn Mường Thanh Cửa Đông
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 26/06/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 19/06/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 04/07/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 08/06/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 07/06/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 31/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 31/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 31/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 31/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 31/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 31/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2A Thanh Hà ngày 31/05/2017
Cập nhật giá bán liền kề khu đô thị Thanh Hà ngày 30/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01C Thanh Hà ngày 30/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01B Thanh Hà ngày 30/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH01A Thanh Hà ngày 30/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1C Thanh Hà ngày 30/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1B Thanh Hà ngày 30/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_1A Thanh Hà ngày 30/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2C Thanh Hà ngày 30/05/2017
Cập nhật giá bán chung cư HH02_2B Thanh Hà ngày 30/05/2017