Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B

Mặt bằng Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B

Xem thêm:

Mặt bằng tổng thể căn hộ tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-tong-the

Mặt bằng căn hộ 02 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-02

Mặt bằng căn hộ 04 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-04

Mặt bằng căn hộ 06 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-06

Mặt bằng căn hộ 08 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-08

Mặt bằng căn hộ 10 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-10

Mặt bằng căn hộ 12 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-12

Mặt bằng căn hộ 16 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-16

Mặt bằng căn hộ 18 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-18

Mặt bằng căn hộ 20 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-20

Mặt bằng căn hộ 22 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-22

Mặt bằng căn hộ 24 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-24

Mặt bằng căn hộ 26 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-26

Mặt bằng căn hộ 28 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-28

Mặt bằng căn hộ 30 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-30

Mặt bằng căn hộ 32 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-32

Mặt bằng căn hộ 34 tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

Mat-bang-chung-cu-thanh-ha-B1-4-HH02-1B-34