Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01C

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH01C

Xem thêm:

Mặt bằng tổng thể tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-tong-the-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 02 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-02-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 04 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-04-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 06 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-06-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 08 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-08-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 10 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-10-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 12 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-12-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 14 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-14-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 16 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-16-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 18 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-18-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 20 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-20-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 22 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-22-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 24 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-24-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 26 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-26-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 28 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-28-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 30 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-30-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 32 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-32-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh

Mặt bằng căn hộ số 34 tầng Penhouse Chung cư B1.4 HH01C Thanh Hà Cienco 5

mat-bang-can ho-34-penhouse-chung-cu-hh01c-thanh-ha-cienco5-muong-thanh