Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A

Xem thêm:

Mặt bằng tổng thể Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

mặt bằng tổng thể pen b1.4 hh02-1a thanh hà cienco5

Mặt bằng căn hộ 02 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 02

Mặt bằng căn hộ 04 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 04

Mặt bằng căn hộ 06 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 06

Mặt bằng căn hộ 08 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 08

Mặt bằng căn hộ 10 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 10

Mặt bằng căn hộ 12 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 12

Mặt bằng căn hộ 16 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 16

Mặt bằng căn hộ 18 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 18

Mặt bằng căn hộ 20 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 20

Mặt bằng căn hộ 22 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 22

Mặt bằng căn hộ 24 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 24

Mặt bằng căn hộ 26 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 26

Mặt bằng căn hộ 28 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 28

Mặt bằng căn hộ 30 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 30

Mặt bằng căn hộ 32 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 32

Mặt bằng căn hộ 34 Penhouse tòa B1.4 HH02_1A Thanh Hà

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1A căn 34