Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B

Mặt bằng Penhouse Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B

Xem thêm:

Mặt bằng tổng thể căn hộ penhouse tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-tong-the-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha

Mặt bằng căn hộ 2 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-02

Mặt bằng căn hộ 4 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-04

Mặt bằng căn hộ 6 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-06

Mặt bằng căn hộ 8 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-08

Mặt bằng căn hộ 10 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-10

Mặt bằng căn hộ 12 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-12

Mặt bằng căn hộ 14 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-14

Mặt bằng căn hộ 16 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-16

Mặt bằng căn hộ 18 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-18

Mặt bằng căn hộ 20 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-20

Mặt bằng căn hộ 22 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-22

Mặt bằng căn hộ 24 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-24

Mặt bằng căn hộ 26 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-26

Mặt bằng căn hộ 28 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-28

Mặt bằng căn hộ 30 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-30

Mặt bằng căn hộ 32 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-32

Mặt bằng căn hộ 34 penhouse số tòa B1.4 HH02_1B Thanh Hà

mat-bang-can-ho-penhouse-chung-cu-b1-4-hh02-1b-thanh-ha-34